دفتر عنایت پاشا رهروان
  • معاونت دادستاني كل كشور

    در جلسه مشترك جناب قاضي محمدجواد حشمتي مهذب معاون محترم دادستان كل كشور و عنايت پاشارهروان در خصوص نقش سازمان هاي مردم نهاد و نخبگان به ويژه جوانان در پيشگري از وقوع جرم وگسترش حقوق شهروندي گفتگو شد و در مورد برگزاري مراسمي باحضور نخبگان و روساي سازمان هاي مردم نهاد تصميم گيري شد.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir