دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • برنامه هاگروه دردومحورتوسعه اقتصادي وتوسعه اجتماعي

    عنايت پاشا رهروان با بيان اينكه اين دفترش بيش از يك دهه فعاليت دارد و در راستاي اهداف خود برنامه هاي بسيار گسترده اي را با حضور هزارن مخاطب اجرا كرده ؛اعلام كردبراي سال جاري برنامه ها گروه در دو حوزه توسعه اقتصادي وتوسعه اجتماعي انجام مي شود

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir